QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chịu trách nhiệm công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam theo đúng biểu mẫu (Phụ lục số 01-MP) trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân này…

QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN

au đây là QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU chuẩn theo hướng dẫn của cơ quan Hải Quan 1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA):– Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Khi đã khai đầy đủ…