Thực phẩm nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng ở đâu?

Hỏi: Thực phẩm nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng ở đâu? Trả lời: Indochinapost trả lời câu hỏi: ” Thực phẩm nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng ở đâu?” như sau: Căn cứ Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về Trách nhiệm quản lý nhà…

Thủ tục nhập khẩu khăn mặt, khăn ướt có phải đăng ký kiểm tra chất lượng?

Hỏi: Thủ tục nhập khẩu khăn mặt, khăn ướt có phải đăng ký kiểm tra chất lượng? Trả lời: Indochinapost trả lời câu hỏi: “Thủ tục nhập khẩu khăn mặt, khăn ướt có phải đăng ký kiểm tra chất lượng?” như sau: Mặt hàng bàn chải rửa mặt, khăn rửa mặt, khăn ướt (thơm) không…

Giá trị bồi thường thiệt hại

Giá trị bồi thường thiệt hại Bồi thường thiệt hại là chế tài phổ biến được áp dụng trong tranh chấp thương mại quốc tế mà cụ thể là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Việc giải quyết tốt các tranh chấp và quy định rõ về điều khoản vi phạm hợp đồng…