kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa

Thủ tục làm kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa cần thiết hay không?

Kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa, thủ tục cần thiết cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nhằm đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn được phép lưu hành trên thị trường, an toàn với người dùng. Vậy quy trình kiểm nghiệm như thế nào? Hãy cùng Indochinapost tham khảo bài viết dưới đây để…

Hướng dẫn mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế) Tên đơn vị nhập khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: …………… ………..,ngày…..tháng…..năm…..   ĐƠN XIN…