Tư vấn thủ tục nhập khẩu máy xúc

Tư vấn  thủ tục nhập khẩu máy xúc Với từng mặt hàng máy xúc khác nhau, thủ tục nhập khẩu có những điểm khác nhau. Tùy theo mặt hàng nhập khẩu là mới hay cũ, mục đích nhập khẩu là để kinh doanh hay tạo tài sản cố định… Đề nghị quý công ty tham khảo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày…

Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về các biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

CHÍNH PHỦ _______ Số: 134/2016/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________   Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Căn cứ Luật tổ…

Luật an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm CHÍNH PHỦ ______Số: 38/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật…

Công văn số 1738/QLCL-CL1 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1738/QLCL-CL1 V/v trả lời kiến nghị về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP Hà Nội, ngày…

Quyết định 23/2007/QĐ-BYT về quy chế kiểm tra nhà nước chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu

BỘ Y TẾ Số: 23/2007/QĐ-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Về việc ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối…

Quyết định về việc ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 2515/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS CỦA DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM…